<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1644818982399534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur mycket tid lägger din organisation på insamling och sammanställning av underlag för granskning egentligen? Arbetar ni med planering, uppföljning och rapportering i Word, Excel och i mail? För att skapa ett framgångsrikt kvalitetssäkringsarbete är ordning och reda samt tydlig struktur och kontinuitet av största vikt.  

 

Sveriges lärosäten och UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har tillsammans ett gemensamt ansvar för att utbildningarna ska hålla hög kvalitet. Lärosätenas egna arbete för att säkerställa detta är därför viktigt men innebär även stora utmaningar. Hur kvalitetssäkrar ni ert lärosätes interna kvalitetssäkringsarbete?

 

Webinar – digitalisering och kvalitetssäkring

Ta reda på hur på hur ditt lärosäte med hjälp av Stratsys kan:


✔   Säkerställ ett gemensamt arbetssätt och sammanhållet digitalt kvalitetsarbete
✔   Säkerställ ett tidseffektivt och en kvalitetssäkrad hantering av självvärderingen 
✔   Öka kvalitén i uppföljning och framtagande av lokala och centrala handlingsplaner samt rapporter

Anmäl dig till webinaret